Colección

Tags »

beijing opera

O ver qué otra música lleva el tag beijing opera

Liu YingUninterrupted Arias of Beijing Opera Con tags Noviembre 2011
张火丁春秋亭 (锁麟囊) Con tags Agosto 2011
张火丁春秋亭外风雨暴 Con tags Agosto 2011
张火丁苏三起解 苏三离了洪洞县 Con tags Agosto 2011
张火丁锁麟囊-耳听得悲声惨心中如捣 Con tags Agosto 2011
  张火丁 Con tags Agosto 2011
  刘桂娟 Con tags Agosto 2011
Li Shiji; Ma Lianliang; Zhang KerangThird Mother Teaching Her Son (San Niang Jiao Zi) Con tags Agosto 2011
  Peking Opera: Third Madame Educates Her Son (Jing Ju: San Niang Jiao Zi) (1 tema)
Li Shiji; Ma Lianliang; Zhang Kerang
Con tags Agosto 2011
  Li Shiji; Ma Lianliang; Zhang Kerang Con tags Agosto 2011
Li Shiji, Beijing Jingju TroupeSannian jiao zi (Third Wife Teaches Her Son - Drama from Beijing Opera) Con tags Agosto 2011
Li Shiji, Beijing Jingju TroupeSannian jiao zi (Third Wife Teaches Her Son) Con tags Agosto 2011
  Li Shiji, Beijing Jingju Troupe Con tags Agosto 2011
Li Bingshu; Lu BopingClosing the Jar (He Bo) Con tags Agosto 2011
Fang Xiaoya; Li BingshuBroken Bridge (Duan Qiao) Con tags Agosto 2011
Li BingshuStealing the Herb (Dao Cao) Con tags Agosto 2011
Li Bingshu; Lu BopingBoating (You Hu) Con tags Agosto 2011
  Peking Opera: Tale of the White Snake (Jing Ju Ming Jia Ming Ju: Bai She Zhuan) (4 temas)
Li Bingshu; Lu Boping
Con tags Agosto 2011
  Li Bingshu; Lu Boping Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria J Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria I Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria H Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria G Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria F Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria E Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria D Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria A Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria C Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria J (Suo Lin Nang: Xuan Duan Shi) Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria I (Suo Lin Nang: Xuan Duan Jiu) Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria H (Suo Lin Nang: Xuan Duan Ba) Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria G (Suo Lin Nang: Xuan Duan Qi) Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria F (Suo Lin Nang: Xuan Duan Liu) Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria E (Suo Lin Nang: Xuan Duan Wu) Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria D (Suo Lin Nang: Xuan Duan Si) Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria A (Suo Lin Nang: Xuan Duan Yi) Con tags Agosto 2011
Chi XiaoqiuUnicorn Purse: Aria C (Suo Lin Nang: Xuan Duan San) Con tags Agosto 2011
  Peking Opera Star : Chi Xiaoqiu (9 temas)
Chi Xiaoqiu
Con tags Agosto 2011
  Peking Opera Star: Chi Xiaoqiu (Jing Ju Zhi Xing: Chi Xiaoqiu) (9 temas)
Chi Xiaoqiu
Con tags Agosto 2011
  Chi Xiaoqiu Con tags Agosto 2011
迟小秋玉堂春 自从公子南京进 Con tags Agosto 2011
迟小秋锁麟囊:春秋亭外风雨暴 Con tags Agosto 2011
迟小秋锁麟囊 春秋亭外风雨暴 Con tags Agosto 2011
  迟小秋 Con tags Agosto 2011
Zhang KeWenzhao Pass: Aria A Con tags Agosto 2011
Zhang KeDagger Hidden In the Fish Belly: Aria A Con tags Agosto 2011
Zhang KeBeating a Drum to Curse Cao: Aria A Con tags Agosto 2011
Zhang KeThe Ruse of Empty City: Aria B Con tags Agosto 2011
Zhang KeThe Ruse of Empty City: Aria A Con tags Agosto 2011
Zhang KeHongyang Cave: Aria C Con tags Agosto 2011
Zhang KeHongyang Cave: Aria B Con tags Agosto 2011
Zhang KeHongyang Cave: Aria A Con tags Agosto 2011
  Peking Opera Star: Zhang Ke (9 temas)
Zhang Ke
Con tags Agosto 2011
  Zhang Ke Con tags Agosto 2011
张克洪羊洞 为国家那何曾半日闲度 Con tags Agosto 2011
  张克 Con tags Agosto 2011
  Yu Kuizhi Con tags Agosto 2011
李胜素女起解:苏三离了洪洞县 Con tags Agosto 2011
  李胜素 Con tags Agosto 2011
于魁智 李胜素听他言吓的我浑身是汗 Con tags Agosto 2011
  于魁智 李胜素 Con tags Agosto 2011
  Ye Shaolan Con tags Agosto 2011
Shang ChangrongLi Kui the Black Whirlwind (Hei Xuan Feng Li Kui) Con tags Agosto 2011
  Shang Changrong Con tags Agosto 2011
  Chen Zhengzhu; Hua Wenyi; Wang Mengyun Con tags Agosto 2011
  Liu Quangui; Wang Mengyun Con tags Agosto 2011
Wang MengyunThe Red Flag Waving in the East Wind Con tags Agosto 2011
Wang MengyunHong's Mother Reviles Chou Con tags Agosto 2011
  Wang Mengyun Con tags Agosto 2011
Jin Xihua; Shang Changrong; Wang MengyunLi Kui Visits His Mother (Li Kui Tan Mu) Con tags Agosto 2011
  Peking Opera: Li Kui Visits His Mother (Jing Ju Ming Jia Ming Ju: Li Kui Tan Mu) (1 tema)
Jin Xihua; Shang Changrong; Wang Mengyun
Con tags Agosto 2011
  Jin Xihua; Shang Changrong; Wang Mengyun Con tags Agosto 2011
  尚长荣 Con tags Agosto 2011
孟广禄活着就得干点实事儿 Con tags Agosto 2011
  孟广禄 Con tags Agosto 2011
Xu MengkeCaught Sanlang Live: Aria A (Huo Zhuo San Lang: Xuan Duan Yi) Con tags Agosto 2011
Xu MengkeThe Legend of Wu Pen: Aria C (Wu Pen Ji: Xuan Duan San) Con tags Agosto 2011
Xu MengkeFamen Temple: Aria B (Fa Men Shi: Xuan Duan Er) Con tags Agosto 2011
Xu MengkeFamen Temple: Aria A (Fa Men Si: Xuan Duan Yi) Con tags Agosto 2011
Li GuojingRegrets of Life and Death: Aria D (Sheng Si Hen: Xuan Duan Si) Con tags Agosto 2011
Li GuojingThe Beauty Xishi: Aria E (Xiang Dang Nian Zhu Luo Cun Chun Feng Chui Bian: Xuan Duan… Con tags Agosto 2011
Li GuojingSword of the World: Waiting Right Here With Eyes Half Closed (Yu Zhou Feng: Wo Zhe… Con tags Agosto 2011
Li JunAn Attack On Dengzhou (Da Deng Zhou) Con tags Agosto 2011
Li JunWar At Sanjiadian: Aria C (San Jia Dian: Xuan Duan San) Con tags Agosto 2011
Li JunWar At Sanjiadian: Aria B (San Jia Dian: Xuan Duan Er) Con tags Agosto 2011
Li JunWar At Sanjiadian: Aria A (San Jia Dian: Xuan Duan Yi) Con tags Agosto 2011
Li JunThe Famous Painter: Aria C (Zheng Ban Qiao: Xuan Duan San) Con tags Agosto 2011
Li JunThe Famous Painter Zheng Banqiao: Aria B (Zheng Ban Qiao: Xuan Duan Er) Con tags Agosto 2011
Li JunThe Famous Painter Zheng Banqiao: Aria A (Zheng Ban Qiao: Xuan Duan Yi) Con tags Agosto 2011
  Li Guojing Con tags Agosto 2011
  Xu Mengke Con tags Agosto 2011
Li JunCapture and Release of Cao Cao: Aria C Con tags Agosto 2011
Li JunCapture and Release of Cao Cao: Aria B Con tags Agosto 2011
Li JunCapture and Release of Cao Cao: Aria A Con tags Agosto 2011
Li JunThe Battle of Tai Ping: Aria A Con tags Agosto 2011
Li JunFamen Temple: Aria A Con tags Agosto 2011
Li JunAscending the Heavenly Terrace: Aria C Con tags Agosto 2011
Li JunAscending the Heavenl Terrace: Aria B Con tags Agosto 2011
Li JunAscending the Heavenly Terrace: Aria A Con tags Agosto 2011
Li JunQin Qiong Selling His Horse: Aria B Con tags Agosto 2011