Los fans de Confucius Reading Yijing también escuchan a…

    Tema     Duración Oyentes
Zeng Chengwei - Drunk Fisherman Singing at Dusk 3:51 439
Zeng Chengwei - Autumn River 8:12 361
Guan Pinghu - Flowing Water 7:28 331
Shuishan Yu - Three Variations On the Theme of Yang Pass 4:56 61
Wu Man - Night Thoughts 5:40 249
Shuishan Yu - Guangling San 8:35 49
Yang Baoyuan - Falling Trees 2:31 336
Hong Ting - The Fisherman's Song At Dusk 4:17 1.374
Lin Youren - Remembering An Old Friend 9:01 194
Zhang Ziqian - Plum Blossom Melody - Three Variations 8:09 502
Guan Pinghu - Guangling Tune 22:28 1.047
Lin Youren - Wild Geese Descending On The Sandbank 8:19 185
Wei Zhongyue - Drunk Fisherman Singing At Dusk (Zui Yu Chang Wan) 3:39 274
Yue Ying - Thrice Wearing Out the Hide 2:58 201
Weishan Liu - Autumn Moon Over Serene Lake 5:14 373
Wu Jinglue - Thinking Of An Old Friend 6:55 1.007
Wu Jinglue - Autumn Scenery Beyond the Great Wall 6:57 167
Min Huifen - Leaving My Newly Married Bride 16:10 96
Yang Baoyuan - Wild Geese Descending On a Sandy Beach 7:30 420
Wang Fandi - Lofty Mountains and Flowing Waters 2:31 109
Zhang Ziqian - Plum Blossom Melody - Three Variations (Mei Hua San Nong) 8:09 896
Pu Xuezhai - Enjoyable Night (Liang Xiao Yin) 2:13 431
Min Huifen - Great Wall Capriccio Part I 8:29 558
Su Qiaozheng - Wild Geese Descending on a Sandy Beach 5:54 127
Yao Bingyan - Man Crazy For Wine 2:09 21
Fan Shange - Butterflies Lingering Over Flowers 3:26 133
Fu Xuezhai - Plum Blossom Melody - Three Variations 7:35 536
Xiang Sihua - Lofty Mountains and Flowing Waters 5:25 188
Liu Tianyi - Night Rain on Plantain Leaves 5:57 184
Yao Bingyan - A Feigned Drunkard (Jiu Kuang) 2:20 306
Fu Xuezhai - An Enjoyable Night 2:13 1.194
Li Xiangting - Pure Autumn Moon 7:04 1.215
Gong Yi - Wild Geese Descending On A Sandy Beach 7:39 454
Wei Zhongyue - The Evening Song of a Drunk Fisherman 3:39 241
Xia Yifeng - Observing Calmly 3:14 238
Xiang Sihua - The Lofty Mountain And Running Water 5:30 487
Zhao Yuzhai - Nightingale and Oriole 3:22 276
Zhan Chengqiu - Flowing Spring on the Rock 4:11 102
Le Ying - Getting Drunk Thrice in Yueyang 8:55 320
Le Ying - Dragons Roaring in the Boundless Sea 5:30 330
Zhou Yu - Moon Reflection In Erquan 7:17 1.465
Gong Yi - The Creak of An Oar 6:49 54
Jiang Li - Gong And Drum For Harvest 2:51 47
Zha Fuxi - Autumn Reflections By the Dongting Lake (Dong Ting Qiu Si) 3:15 1.762
Cao Zheng - Fisherman’s Song at Dusk 3:16 1.359
Gan Bolin - Song Of The Vagabond 6:42 1.127
Jiang Li - Baoleng Tune 6:11 49
Wei Chungloh - Evening Song Of The Drunken Fisherman 3:25 25
Cheng Wujia - Night Mooring At The Autumn River 3:03 25
Xu Yuanbai - Forgetting The Vulgar Ideas 5:38 22
Liu Shaochun - Mozi Grieving For Silk 9:50 20
Yang Xinlun - The Midnight Crow 6:41 49
Gu Meigeng - Flowing Water 7:14 36
Yu Shaoze - Autumn Water 7:11 30
Ding Chengyum - The Song Of King Yao 4:01 34
Xu Lisun - Lament At The Chang Men Palace 3:21 27
Cheng Gongliang - Memories Of An Old Friend 8:57 100
Wang Changyuan - A Vulture Fighting a Crane 3:23 294
Liu Dehai - Laying An Ambush On All Sides (Shi Mian Mai Fu) 5:26 21
Li Xiangting - Clouds Reflected On A Winding River 6:56 633
Li Bian - Celebrating the First Full Moon 3:22 2.236
Wu Zhao - Song of Pleasant Night 2:55 20
Wu Zhao - Autumnal Scenery beyond the Great Wall 7:23 15
Koto Ensemble Of The Ikuta School, Japan - Otone No Nagare Ni Sote (Sakamoto) 24:51 1.705
Satomi Saeki And Alcvin Takegawa Ramos - Aki No Koto No Ha 4:44 2.206
Satomi Saeki And Alcvin Takegawa Ramos - Fuyu Momiji 5:44 2.213
Mizuyo Komiya - Path 3:29 1.225
Lo Ka Ping - Teals Descensing On The Level Sand 4:49 552
Zhao Jiazhen - Xiang Yu The Conqueror Taking Off His Armor 10:08 69
Lo Ka Ping - Returning Home 4:09 516
Zhan Chengqiu - Listening to the Mumuring of Spring Water 1:28 125
Liu Jingshao - The Song of the Woodcutter 9:16 140
Wu Wenguang - Yangguan Pass Melody - Three Variations (Yang Guan San Die) 5:34 75
Pu Xuezhai - Plum Blossom Melody -Three Variations 7:36 250
Zha Fuxi - Fishermens Song 16:19 1.396
Li Guangzu - Three Six 3:53 374
Wu Man - White Snow In A Sunny Spring 4:07 467
Anna Guo - Bow Dance 4:06 882
Zhao Jiazhen - High Moon 6:05 25
Lin Shicheng - Longing for Love 5:09 37
Liu Guilian - Zhao Jun Going Across the Frontier Pass 5:30 39
Hao Desheng - Zhaojun Was Married to a King of Hun 4:11 14
He Shufeng - Get to the Flower Fair 4:28 24
He Shufeng - White Snow in the Spring Time 3:02 46
Liu Tianyi - A Night Tune By the Window 4:21 62
Zhao Yuzhai - Nightingale and Chaffinch 2:13 77
Liu Guilian - Spring River and Flowers In the Moonlight (Chun Jiang Hua Yue Ye) 10:19 45
Anna Guo - The Flickering of the Candle Flame 4:04 958
Yang Jing - Spring Silkworms 9:11 179
Yu Qiwei - The Phoenix Tower On The Yinhua Mountain (Yin Hua Shan Shang Feng Huang Tai) 4:12 42
Wang Guotong - Sanmen Gorge Rhapsody (San Men Xia Chang Xiang Qu) 8:29 26
Yu Qiwei - The Moon Over the West River 5:41 21
Liu Tianhua - Overture for Songs and Dances 3:07 45
Wang Guotong - Ballad of Northern Henan (Yu Bei Xu Shi Qu) 9:08 20
Xu Jiangde - Willow In The Spring Breeze 3:09 33
JIANG JianHua - A Folk Song of Shilidun Mound (Shilidun Shan Ge) 4:13 68
JIANG JianHua - A Reclusive Life 9:00 79
Xu Hong - Hanging Curtains Upside Down 2:31 120
Song Fei - A Sprig of Flowers (Yi Zhi Hua) 6:57 50
Jia Peng Fang - Cherry Blossoms 5:15 792