Por ahora no tenemos noticias sobre Yuki Kajiura, Yuriko Kaida.