Por ahora no tenemos noticias sobre Yasunori Mitsuda \ Tsuyoshi Sekito.