Por ahora no tenemos noticias sobre Shoji Meguro, Toshiko Tasaki, Masaki Kurokawa, Kenichi Tsuchiya.