Por ahora no tenemos noticias sobre Hoshii Miki (cv. Hasegawa Akiko).